Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

 

Academie van Franeker: Waarheid en feiten


De Academie van Franeker geeft een collegereeks in de Botniastins, onder de titel Waarheid en feiten.

25 januari 2023, Stefan Sleeuw: Astrologie: Ter lering of slechts ter vermaak?

Astrologie is terug van weggeweest: Instagram is vergeven van de astrology influencers, horoscoop-apps bieden volledig gepersonaliseerde readings, en astrologische self-helpboeken vinden gretig aftrek. Tegelijkertijd bevindt de astrologie zich onverminderd in de taboesfeer: ze staat bij wetenschappers sinds jaar en dag te boek als pseudowetenschap, en niets wijst erop dat een academische rehabilitatie aanstaande is. De toegenomen populariteit van astrologie roept derhalve vragen op. Waarom heeft astrologie eigenlijk zo’n slechte reputatie? Hoe definieer je pseudowetenschap? Is er een manier om astrologie te verenigen met een wetenschappelijk wereldbeeld? Deze vragen nopen tot filosofische reflectie op de aard van wetenschap, maar ook tot een nadere kijk op de astrologie. In dit publiekscollege komen beide aspecten aan bod. Stefan Sleeuw is promovendus in de theoretische filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift gaat in op de vraag naar de aard van begripstoeschrijvingen: wat betekent het precies om van iemand te zeggen dat hij iets begrijpt (bijv. een taal, een theorie, of een natuurkundig fenomeen)?
Hij voltooide eerder de Bachelor en Research Master Wijsbegeerte aan dezelfde universiteit.

8 februari 2023: Pieter Duijff, Wannear is in plaknamme Frysk?

Wa’t foar it earst troch Fryslân reizget, fernuveret him nochalris oer de plaknammebuorden. Fakentiids steane der twa plaknammen op, mar guon tiden ek mar ien. Hoe sit it eins mei de Fryske plaknammen? It taalferskaat binnen Fryslân is mei oanlieding foar ûngelikense patroanen fan buorden. Wa’t it skiednisboek fan de Fryske taal iepenslacht, kin lêze wêrom’t Frjentsjer tagelyk Franeker hyt. Wêrom’t de âlde Akademystêd in Nederlânske en in Fryske namme hat. Of liket te hawwen? Pieter Duijff sketst yn in Frysktalich kolleezje in byld fan it histoaryske en hjoeddeiske plaknammelânskip yn Fryslân en jout antwurd op al dy fragen. Hoe Frysk of ûn-Frysk binne úsplaknammen eins? Duijff is al trije desinnia mei de Fryske taal dwaande. Hy hat als leksikograaf benammen meiwurke oan wurdboeken en wurdlisten. Dêrneist publisearret er geregeld oer taalfariaasje yn it Frysk en oer Fryske plaknammen. Hy jout ek les oan de learare-oplieding Frysk en Nederlânsk op NHL Stenden, oan de Universiteit van Amsterdam, de Afûk en OSG Piter Jelles. Yn desimber 2022 ferskynde fan syn hân Der dy namma van heten is. It komôf fan plaknammen.

De colleges beginnen in 2023 om acht uur en bij de entreeprijs van 10 euro is een consumptie na afloop inbegrepen. Aanmelding tevoren is mogelijk en kan uiteraard problemen voorkomen.

meer informatie »