Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Camstrastins Not open to the public

Farmstead includes the remains of manor house and even older stone house, mainly cellars (approx. 1400)

De restanten van Camstrastins in Firdgum gaan schuil achter de muren van een boerderij ten zuiden van het dorp. In het voorhuis is nog het rechthoekige gebouw van de oude state terug te vinden. Nog bijzonderder is de bijna vierkante ruimte met zware muren, de oude stins, waarvan de kelder met kruisgewelf en diepe muurnissen nog intact is.

De vermoedelijk 14e eeuwse stins wordt in 1456 voor het eerst genoemd. Op een kaart uit circa 1550 wordt de weerbare stinstoren van Camstrastins met enkele bouwlagen en voorzien van een schilddak met op de hoeken arkeltorentjes, weergegeven. Later is de stinstoren tot een rechthoekig gebouw van één bouwlaag verbouwd. In de 16e eeuw waren de Roorda’s eigenaar. Eén van hen, Ruurd, was met Syts van Camstra getrouwd, naar wie de state is genoemd. In de 17e eeuw kwam deze in bezit van Duco Martena van Burmania, oud-grietman van Wymbritseradeel, die ook Epemastate in IJsbrechtum bezat.

Na 1718 werd de state verbouwd tot voorhuis van een boerderij. In de 19e eeuw deed het complex dienst als herenboerderij voor A.Telting, gemeentesecretaris van Franeker. Waarschijnlijk liet hij het voorhuis verbouwen in de toen modieuze neo-classicistische stijl. Op het kadastrale minuutplan van 1832 is een boerderij met zogenaamde winkelhaakvormige plattegrond te zien, een type dat in Het Bildt meer voorkomt.

Na de verbouwing in 1887 werd het grondplan weer gewijzigd. Sindsdien doet het gebouw dienst als boerderij met de oude stinskelder en een 16e-eeuwse schouw van zandsteen in de opkamer als monumentale bouwonderdelen.


Afbeeldingen