De stichting

Kastelen, buitenplaatsen, landgoederen… In Fryslân heeft men het gemakshalve over staten en stinzen. Het is bekend dat in het middeleeuwse Fryslân honderden terpen lagen. Minder bekend dat op vele hiervan, zo niet alle, in de loop der jaren een stins verscheen: een stenen toren met dikke muren, ter verdediging van de terpbewoners in tijden van gewapende strijd. Van deze steenhuizen resteert er welgeteld één (de Schierstins) en hier en daar zijn resten aanwijsbaar. Van de eerste stenen huizen in de stad (stadsstinzen) zijn er meer, natuurlijk sterk gewijzigd in de loop van de tijd.

Veel stinzen zijn afgebroken, maar een aantal hebben zich verder ontwikkeld: de adellijke bewoner breidde zijn woonstee uit tot een complex waarvoor de naam ‘state’ gebruikt ging worden. Ook hiervoor geldt helaas dat de meeste er niet meer zijn. Des te meer waarde hechten we aan de nog bestaande.

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen. Alle gebouwen worden kort beschreven; de teksten zijn van de hand van mw. drs. R. Radetzky, tenzij anders vermeld.

Erfgoededucatie

De stichting is eveneens betrokken bij het erfgoededucatieproject Stins! dat beoogt basisschoolleerlingen in aanraking te brengen met de monumenten in de sfeer van state en stins. Op deze website is bij de betrokken staten en de stins een verwijzing naar de website van Stins ! opgenomen. Natuurlijk kunt u ook vanaf deze plaats naar die website: www.erfgoed-onderwijs.frl/lesprogrammas/stins

Facebook

De stichting heeft een eigen Facebook-pagina: www.facebook.com/StatenStinzen Likes worden gewaardeerd!

Steun, subsidies en donateurschap

De stichting ontvangt op dit moment een tijdelijk 'werkbudget', maar geen permanente subsidie. Zij is dus afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door onder Contact het contactformulier in te vullen en te versturen. Bij voorbaat dank voor deze moeite.

Belastingvoordeel voor donateurs

In verband hiermee kunnen wij niet nalaten te wijzen op het volgende. Door een regeling van de belastingdienst levert een gift aan een ANBI (zoals onze stichting) belastingvoordeel op: u kunt als particulier meer aftrekken dan u schenkt, namelijk 25% meer. (Voor bedrijven is het 50%.) De regeling staat bekend als 'multiplier-regeling'. Deze regeling is tijdelijk, maar vooralsnog tot 2017. Het maximumbedrag waarvoor de regeling geldt, is € 5000,- (De regeling verandert natuurlijk niets aan het feit dat er voor de aftrek van giften een drempel is van 1%.) Zie ook: http://anbi.nl/culturele-anbi/